1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Quý khách thông qua các Kênh giao dịch của Viettel trước khi áp dụng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định pháp luật.
2. Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.